Delegowanie pracowników

O delegowaniu pracownika mówimy wówczas, gdy pracownik jest zatrudniony przez pracodawcę posiadającego siedzibę w Polsce i podlega pod polskie ubezpieczenie społeczne (ZUS). Fakt podlegania pod ubezpieczenie w ZUS musi być potwierdzony zaświadczeniem A1. W przypadku, gdy nie można uzyskać z ZUS potwierdzenia A1 to za okres wykonywania pracy na terenie Niemiec składki ubezpieczenia społecznego muszą być odprowadzane do systemu ubezpieczeń społecznych w Niemczech.

Informacje na temat wydawania formularzy A1 znajdziemy na stronie ZUS
http://www.zus.pl/pliki/formularze_ue/Formularz_A1_PL.pdf

Nie należy mylić posiadania zaświadczenia A1 lub jego braku z kwestią dopuszczalności względnie legalności zatrudniania pracownika na terenie Niemiec.

Zatrudnienie pracowników posiadających obywatelstwo jednego z krajów UE jest zawsze dopuszczalne. Nie zawsze mogą oni jednak pozostawać w ubezpieczeniu społecznym w kraju swojego pochodzenia. Kwestia ustalenia przynależności do systamu ubezpieczenia społaczengo danego kraju oraz związanego z tym uzyskania formularzy A1 zasługuje na odrębne omówienie, ale A1 to nie wszystko:

Formalności związane z delegowaniem pracownika do Niemiec, jakie wynikają z przepisów niemieckich:

  1. Prowadzenie ewidencji czasu pracy w języku niemieckim i przechowywanie jej na terenie Niemiec przez okres delegowania i do 2 lat po jego zakończeniu
  2. Wypłacanie pracownikom przynajmniej minimalnego wynagrodzenia godzinowego obowiązującego w Niemczech oraz sporządzanie dokumentów potwierdzających ten fakt w języku niemieckim i wskazanie miejsca ich udostępnienie w razie kontroli na terenie Niemiec, a także wskazania na terenie Niemiec adresu doręczeniowego oraz osoby upoważnionej do odbioru korespondencji.

Powszechnie obowiązująca płaca minimalna w Niemczech wynosi 8,84 EUR/h brutto (stan na 01.01.2017). W wielu branżach płace minimalne są ustalone na wyższym poziomie poprzez obowiązujące układy taryfowe.

Przegląd minimalnych płac taryfowych w popularnych branżach
https://www.boeckler.de/pdf/ta_mindestloehne.pdf

  1. Zapewnienie za okres pracy w Niemczech płatnego urlopu lub wypłaty ekwiwalentu urlopowego w wysokości wynikającej z zarobków uzyskiwanych na terenie Niemiec.
  2. Zgłoszenie pracowników delegowanych do niemieckiego urzędu celnego (ZOLL) za pośrednictwem portalu internetowego:

www.meldeportal-mindestlohn.de

W celu udokumentowania, że spełnione są standardy legalności zatrudnienia pracowników delegowanych do Niemiec pracodawca powinien na żądanie organów być w stanie przedłożyć następujące dokumenty:

– Listę pracowników zatrudnionych w miejscu pracy (np. na budowie).
– kopie dokumentów tożsamości pracowników,
– Aneks do umowy o pracę potwierdzający delegowanie do Niemiec,
– Zaświadczenie A1 z ZUS
– Oświadczenie o otrzymywaniu płacy minimalnej (Mindestlohnerklärung),
(To oświadczenie jest często wymagane przez klientów, gdyż zgodnie z prawem niemieckim są oni współodpowiedzialni za wypłatę wynagrodzeń pracownikom swoich podwykonawców. Od odpowiedzialności zwalnia ich okoliczność, że o zaległościach nie wiedzieli mimo, że interesowali się tą sprawą).
– Ewidencja czasu pracy (Arbeitszeitaufzeichnung) za każdy miesiąc w języku niemieckim,
– Lista względnie rozliczenie płac w języku niemieckim (najlepiej w walucie Euro sporządzona