Baza Wiedzy

Praca na czarno

 

Niemiecka ustawa o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia, której pełna nazwa brzmi “– „Gesetz zur Bekämpfung  der  Schwarzarbeit  und  illegalen Beschäftigung“” – w skrócie “Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz” lub SchwarzArbG definiuje pracę na czarno w następujący sposób:

Pracę na czarno realizuje ten, kto wykonuje działalność wytwórczą lub usługową i przy tym:

–  Jako pracodawca nie wywiązuje się z dokumentowania, meldowania i płacenia ubezpieczeń społecznych pracowników.

–  Jako podatnik nie wywiązuje się z obowiązków podatkowych związanych z rowadzoną działalnością.

–  Jako odbiorca świadczeń socjalnych nie wywiązuje się z obowiązku informowania instytucji wypłacającej świadczenia.

–  Jako wytwórca lub usługodawca działa bez zgłoszenia działalności gospodarczej.

–  Jako wytwórca lub usługodawca prowadzi stały zakład w zakresie rzemiosła wymagającego zezwolenia bez posiadania wpisu do rejestru uprawnionych rzemieślników (Handwerksrolle).

Zatrudnianie cudzoziemców (spoza UE) bez zezwolenia jest oczywiście także zabronione, ale tym zajmują się inne przepisy (Sozialgesetzbuch – SGB – Kodeks Praw Socjalnych). Podobnie jest z obowiązkiem wypłaty wynagrodzeń taryfowych pracownikom. Prawny obowiązek przestrzegania układów taryfowych wynika z SGB, a dla pracowników zagranicznych z ustawy o pracownikach delegowanych (AEntG).

Ustawa SchwarzArbG daje szerokie uprawnienia kontrolne organom niemieckiego urzędu celnego (ZOLL). Mogą  one  kontrolować  miejsca  pracy,  dokumenty  firmowe,  pojazdy, przesłuchiwać  pracowników  i  inne osoby (np. klientów, wchodzić  w  ramach  działań kontrolnych do biur, mieszkań  i  na  posesje,  prowadzić  przeszukania  i  zabezpieczać materiały dowodowe. Na stronie internetowej urzędu celnego www.zoll.de można znaleźć aktualne przepisy i publikacje związane z tematyką nielegalnego zatrudnienia. Ponadto ustawa nakłada na kontrolowane osoby obowiązek legitymowania się, tolerowania działań  kontrolnych,  udzielania  informacji  i współdziałania  oraz  zawiera  przepisy  karne  i zasady współdziałania pomiędzy urzędami.

Przykłady naruszeń prawa w zakresie legalności zatrudnienia i grożące za to sankcje

DELIKT Naruszony przepis Sankcja                   (podstawa prawna)
Brak zgłoszenia pracowników  delegowanych do Bundesfinanzdirektion West (w j. niemieckim) lub zgłoszenie nieterminowe, niepełne, nieprawidłowe oraz niezgłoszenie zmian §18 ust. 1 AEntG

Kara grzywny do 30.000,00 €

(§23 ust. 3 AEntG)

Brak zgłoszenia przez pracodawcę użytkownika pracowników tymczasowych, brak oświadczenia pracodawcy dot. zapewnienia pracownikom tymczasowym minimalnych warunków pracy §18 ust. 3 i 4 AEntG, §17b, ust. 1 i AŰG

Kara grzywny do 30.000,00 €

§23 ust.3 AEntG

Udostępnianie pracowników tymczasowych bez wymaganego zezwolenia §1 ust. 1 AŰG

Kara grzywny do 30.000,00 €

(§16 ust. 2 AŰG)

Brak zgłoszenia firmy do SOKA-BAU, nie składanie meldunków o zarobkach lub składanie meldunków nieterminowo, nieprawidłowo lub niepełnych, brak wpłaty składek

§8 ust. 1 w zw. z §5 AEntG

§§5, 6, 18, 21 VTV (układ zbiorowy o postępowaniu kas socjalnych w budownictwie)

Kara grzywny do 500.000,00 €

§23 ust. 3 AEntG

Niedotrzymanie minimalnych warunków zatrudnienia takich jak: wypłata taryfowego minimalnego wynagrodzenia, nadgodzin, wymiar urlopów, wynagrodzenia za urlop, równe traktowanie, warunki BHP pracowników delegowanych oraz pracowników udostępnianych pracodawcy użytkownikowi, niezapewnienie pracownikom udostępnianym porównywalnych warunków pracy, (w tym również wynagrodzeń) takich jakie mają pracownicy pracodawcy użytkownika

§8 w zw. z §5, §§ 3 do 7 AEntG

§10 ust. 4 i 5 i w zw. z §3a AŰG

Kara grzywny do 500.000,00 €

§23 ust. 3 (w zw. z ust. 1 nr 1) AEntG

§16 ust. 2 AŰG

Brak dokumentacji pracowniczej w j. niemieckim (m. in. umowa o pracę,  listy płac, dowody wypłaty wynagrodzeń), w tym niedotrzymanie obowiązku przechowywania dokumentów potwierdzających czas pracy („godzinówek”) przez okres dwóch lat pracowników delegowanych, pracowników tymczasowych, nieudostępnienie dokumentacji w czasie kontroli

§19 ust. 1 i 2 AEntG

§17c ust.1 AŰG

Kara grzywny do 30.000,00 €

§23 ust.3 AEntG

Brak współdziałania przy kontrolach, nieudostępnianie dokumentów, nieudzielanie informacji

§§ 2a, 5 SchwarzArbG

§17 AEntG

Kara grzywny od 15.000,00 € do 30.000,00 €

§8 ust. 3 SchwarzArbG

§23 ust 3 AEntG

Brak wpisu do Rejestru Rzemieślników (Handwerksrolle) przedsiębiorców / rzemieślników wykonujących rzemiosło objęte wymogiem wpisu, wymienione w załączniku A do ustawy o rzemiośle (Handwerksordnung)

§8 ust. 1 pkt 1e SchwarzArbG

§1 HwO

Kara grzywny do 50.000,00 €

§8 ust. 3 SchwarzArbG

§117 ust. 2 HwO

Zatrzymanie i sprzeniewierzenie wynagrodzenia za pracę (Vorenthalten und Veruntreuen des Arbeitsentgelts) w części stanowiącej składki ubezpieczenia społecznego (także poprzez brak zgłoszenia lub podanie fałszywych albo niepełnych danych w zgłoszeniu do ubezp. społecznego)

StgB
(Kodeks Karny)

 

§266a

Kara pozbawienia wolności (w skrajnych sytuacjach do 10 lat) i/lub kara grzywny

 

Odwiedź nas

Serdecznie zapraszamy do współpracy